مراکز آموزشی

شاید از لفظ “مشتری” برای دانش آموزان و هنر جویان مراکز آموزشی ، استفاده نکنیم. اما در واقع آن ها نیز مشتریان مراکز آموزشی هستند. هر بنگاه اقتصادی ای که با مشتری در تماس باشد به باشگاه مشتریان نیاز خواهد داشت.