امنیت اطلاعات در مشتری مدار به چه صورت میباشد ؟

امنیت اطلاعات در مشتری مدار به چه صورت میباشد ؟

امنیت اطلاعات در مشتری مدار به چه صورت میباشد ؟