پرداخت هزینه مشتری مدار به چه صورت میباشد ؟

پرداخت هزینه مشتری مدار به چه صورت میباشد ؟

پرداخت هزینه مشتری مدار به چه صورت میباشد ؟