سرور

به جهت راه اندازی مشتری مدار شما نیاز به سرور خواهید داشت

line
icon

G1


پرداخت ماهیانه / ساعتی
 • CPU : 2
 • RAM : 2
 • Storage : 50
 • Datacenter : ابرآروان
250.000 تومان ماهیانه

icon

G2


پرداخت ماهیانه / ساعتی
 • CPU : 2
 • RAM : 4
 • Storage : 50
 • Datacenter : ابرآروان
500.000 تومان ماهیانه

icon

G3


پرداخت ماهیانه / ساعتی
 • CPU : 2
 • RAM : 4
 • Storage : 100
 • Datacenter : ابرآروان
700.000 تومان ماهیانه

icon

G4


پرداخت ماهیانه / ساعتی
 • CPU : 4
 • RAM : 4
 • Storage : 150
 • Datacenter : ابرآروان
1.000.00 تومان ماهیانه

icon

G5


پرداخت ماهیانه / ساعتی
 • CPU : 8
 • RAM : 8
 • Storage : 200
 • Datacenter : ابرآروان
1.500.000 تومان ماهیانه